INFOR PL S.A.
Strona główna > Oferta > Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

1. Zarządy spółek INFOR PL S.A., z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279, kapitał zakładowy 5.600.000 złotych (w całości opłacony), numer NIP: 118-00-93-066 reprezentowanej przez Ewę Świstuniuk – Prokurenta (dalej: Infor PL) oraz Next.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303210, kapitał zakładowy 5.600.000 złotych, numer NIP: 527-25-70-300 reprezentowanej przez Tomasza Rodzika – Prezesa Zarządu (dalej: Next.pl) zawiadamiają o planowanym połączeniu obydwu ww. spółek.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: ‘ksh’) poprzez przeniesienie całego majątku Next.pl na Infor PL. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki  Infor PL (art. 515 § 1 ksh) i bez zmiany statutu spółki Infor PL.
3. Jednocześnie udostępnia się na stronach internetowych obu spółek uzgodniony plan połączenia, wraz z załącznikami.

Plan połączenia spółek z załącznikami